Integritetspolicy

Integritetspolicy för Grensnet Ekonomiska Förening 

 

Denna informationstext gäller dig som är eller vill bli medlem i Grensnet Ek Fö 
Syftet med den här texten är att du ska förstå vad vi gör med dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är vi skyldiga att informera om enligt svensk och 
europeisk dataskyddslagstiftning. Det är viktigt för oss att skydda din personliga integritet och säkra korrekt hantering av dina personuppgifter. Innehållet i denna 
information kan komma att ändras över tid. Läs därför informationen på nytt varje gång du har funderingar kring användningen av dina personuppgifter. 

Vem ansvarar för mina personuppgifter? 

När du ansöker om medlemskap är det Grensnet Ek Fö som blir personuppgiftsansvarig för administrationen av ditt medlemskap/din fiberanslutning. 

Varifrån kommer mina personuppgifter? 

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, d.v.s. sådana uppgifter som du lämnar när du blir medlem eller i annat sammanhang ombeds lämna till oss, 
såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. (Personnummer förekommer enbart i fastighetsanslutningsavtalet bara i pappersformat).
Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, kan vi också få personuppgifter om dig från följande källor: 

Personuppgifter om dig skapas vid kontakter mellan oss och dig. Vi kan till exempel spara ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss. 

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas är det inte säkert att vi kan erbjuda dig medlemskap. Medlemskap krävs för att att bli ansluten till vårt fibernät.
I vissa fall kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter föreligga till följd av lagstadgat krav. 
Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt eller tjänst. 

Vem dina personuppgifter kan komma att delas med 

För de ändamål som beskrivs nedan kan dina personuppgifter delas med vår bank, kommunikationsleverantör, företaget som har hand om underhåll/utbyggnad och 
reparationer av nätet  och vår tjänsteleverantör. Sådan behandling regleras av avtal som har utformats på ett sätt som skyddar dina rättigheter som registrerad. 
All utlämning av dina personuppgifter kommer ske i enlighet med lag och vi kommer att säkerställa att de personuppgifter som utlämnas endast behandlas för de 
ändamål för vilka de utlämnats. 

Ändamål och laglig grund för behandlingen 

Dina personuppgifter i egenskap av medlem  hos  Grensnet Ek Fö behandlas för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Det är viktigt 
för oss att du alltid har koll på vad vi gör med dina personuppgifter, därför kommer listan uppdateras löpande då vi inför nya behandlingar. Du kommer att bli informerad 
på lämpligt sätt om sådana förändringar, t.ex. via e-post. 

Ändamål 

Föra medlemsregister (lokalt och i vår databas) 
Administration av föreningsverksamheten 
Administration av fibernätet

Det kan förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för behandling av personuppgifter som inte täcks ovan. 

Lagring och gallring av dina personuppgifter 

Dina personuppgifter lagras under den tid som är tillåten enligt gällande lag. För behandlingar av personuppgifter där det inte finns någon laglig skyldighet eller regel 
som anger en viss tidsperiod för lagring, ska inte dina personuppgifter lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. 

Dina rättigheter 

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter. 

Rätt till tillgång - Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas 
och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen. 
Rätt till dataportabilitet - Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som 
du tillhandahållit till oss, i syfte att ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 
Rätt till rättelse, radering eller begränsning - Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen. 
Rätt att klaga till myndighet - Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige, Datainspektionen) om behandling av dina personuppgifter inte 
uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning. 
Rätt att återkalla samtycke - Om och i den mån du lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska 
inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. 
Rätt till invändning avseende intresseavvägning - När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot 
behandlingen. 

Kontakt 

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig kontakta någon i styrelsen för Grensnet Ek Fö.